Nyheder

Hvirring Sogns Lokalhistoriske Forening

Afholder
Generalforsamling
Ifølge vedtægterne
Lørdag, den 23. februar 2019 kl. 14
I Aulasalen på Rask Mølle Skole.

Dagsorden:

1. Velkomst med sang. Hvor smiler fager den danske kyst………….

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Aflæggelse af regnskab v/kassereren.

5. Valg til bestyrelse – på valg er Karl Christiansen, Gunner Hansen og Bent Henriksen

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen – nuværende suppleant er Mikael Hansen

7. Valg af revisor – på valg er Peter Lange

8. Valg af revisorsuppleant – nuværende er Kaj Daugaard Hansen

9. Eventuelt

Bestyrelsen